Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

V následujícím textu naleznete informace o našem elektronickém obchodě. Pokud zde nenaleznete odpověď na svou otázku, neváhejte a kontaktujte nás na naší emailové adrese nebo telefonu +420 777 888 903 - rádi Vám poradíme.

Odesláním objednávky nebo převzetím objednaného zboží dáváte najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

  Všeobecná ustanovení:
 • Prodávajícím je
  Papírový platnéř z borovanského zámku
  Jiří Havlis
  Trocnovská 102
  Borovany 373 12
  IČO: 638 79 549
  dále jen "prodávající".
 • Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu dále jen "kupující".

Objednávka:

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky přes e-shop, email, případně telefonicky. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí automatický email o přijetí objednávky do systému. Za podstatné se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky:

 • Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu ihned po jejím odeslání. V době vyřizování objednávky prodávajícím jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání nebo pokud se obě dvě strany dohodnou na stornování objednávky. V případě stornování objednávky ze strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, např. přepravné. V případě nevyzvednutí již odeslané objednávky, bude kupujícímu naúčtována rovněž částka vzniklá prodávajícímu přepravou.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží není skladem a není možné jej v termínu vyrobit
  2. zboží se již nevyrábí či nedodává
  3. v průběhu realizace nestandardní zakázky dle individuálního zadání prodávající zjistí technické překážky, které zabraňují realizaci objednávky dokončit
  4. v průběhu realizace nestandardní zakázky dle individuálního zadání dojde k navýšení ceny z důvodu subdodávky vstupních materiálů. Tato skutečnost je se zákazníkem komunikována a ten na navýšenou cenu nepřistoupí.
  V případě, že tyto situace nastanou, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka (s výjimkou nákladů již vynaložených) převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod a osobní odběr):

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se vztahuje na neosobní doručení zboží i osobní odběr zboží v místě prodávajícího. V souladu s novelou zákona č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem pouze fyzických osob (nikoliv na IČ). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  1. Kontaktujte nás (viz kontakt) v případě požadavku odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  2. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:
  3. nesmí nést známky použití
  4. musí být nepoškozené
  5. musí být kompletní (včetně příslušenství, doplňků atd.)
  6. s kopií dokladu o koupi
  7. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné do výše jeho prodejní ceny, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Dobírkové balíky nepřijímáme.
  8. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Nevrací se prokazatelná cena přepravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží.
  9. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

  Dodací podmínky:

 • Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech (předvánoční prodej…atd.) může být dodací lhůta delší po domluvě s kupujícím.
 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu a jeho aranžování.
 • Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající pomocí dopravní společnosti (Česká pošta s.p., GLS atd.). Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje dopravce po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolíte při vyplňování objednávky.
 • Informace o cenách přepravy naleznete níže.
 • Při nevyzvednutí zásilky může být požadována od kupujícího náhrada dopravného a balného.
 • Ceny přepravného

  Ceny jsou aktualizovány a zákazník je o nich informován během objednávky, kde může volit formu dodání zboží.
 • Tyčové zbraně (halapartna, sudlice, kopí… atd.) lze přepravovat pouze kurýrní službou nebo si je vyzvednout osobně.
 • Osobní odběr - v případě požadavku osobního odběru je možné si zboží vyzvednout na adrese provozovny – vložit odkaz. O připravenosti zboží k předání budete informováni.
 • Nesourodost zboží - nesourodostí zboží se rozumí neslučitelnost typů zboží (např. helma a halapartna), které nelze vložit do jednoho balíku. Prodávající si zde vyhrazuje právo objednávku rozdělit do dvou balíků. Prodávající se zavazuje kupujícího o této skutečnosti informovat e-mailem při zpracovávání objednávky.
 • Obchodní podmínky při obchodování se zákazníky ze zemí Evropské unie

 • Na Slovensko posíláme balíky pouze kurýrní službou. Cena přepravy balíku se zákazníkovi zobrazí při zadávání objednávky a označení zatržítka země - SK. Na Slovensko posíláme balíky bez dobírky. Zákazník od nás obdrží e-mailem platební podklady k převodu na Eurový účet. Ostatní obchodní podmínky jsou totožné s obchodními podmínkami pro Českou republiku.
 • Do ostatních zemí EU posíláme balíky pouze kurýrní službou, a to pouze 1x týdně – ve středu. Cena přepravy balíku se zákazníkovi zobrazí při zadávání objednávky a označení zatržítka země. Balíky posíláme pouze bez dobírky. Zákazník od nás obdrží e-mailem platební podklady k převodu na Eurový účet. Ostatní obchodní podmínky jsou totožné s obchodními podmínkami pro Českou republiku.
 • Záruční a reklamační podmínky

 • Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od prodávajícího (dále jen "zboží") a v záruční době na něj kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 • Tento reklamační řád je plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny tímto reklamačním řádem, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona.
 • Záruční podmínky:

 • U většiny zboží je záruční doba stanovena zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v zákoně. Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení.
 • Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
 • V případě, že se při užívání zboží kupujícímu vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem a uplatňovat reklamaci.
 • Vyřizování reklamací:

 • V případě jakékoli reklamace kupující prodávajícího předem informuje (+420 777 888 903) o záměru uplatnit reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží a vady.
 • Místem vyřizování reklamace se rozumí provozovna prodávajícího.
 • V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží, je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.
 • Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od doručení žádost o reklamaci na adresu provozovny prodávajícího, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena, vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s kupujícím.
 • Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
 • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací)
 • nepřiměřeným zacházením či použitím
 • byla vada způsobena vlhkostí
 • byla vada způsobena v důsledku násilného poškození či živelné katastrofy
 • Pokud bude reklamace označena prodávajícím za neoprávněnou, prodávající na své náklady zašle reklamované zboží zpět kupujícímu. Prodávající přiloží písemné odůvodnění zamítnutí reklamace kupujícího.
 • Prodávající vystaví kupujícímu servisní protokol, ve kterém bude stanoveno minimálně datum přijetí reklamace, datum vyřízení reklamace, zjištěná vada a způsob jejího odstranění.
 • Závěrečná ustanovení:

 • Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2019. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky o čemž bude kupující informován při zadávání objednávky nebo na této stránce.

Aktuality

Vánoce 2023

Pro letošní vánoční objednávky překlikněte na náš novější web www.drevenemece.cz.
Web papirovehelmy.cz pro tento rok uzavírám.

Slamburk 2023

Palcát

Palcát